Home
Actual

Communicaziun uffeci da catscha e pesca, mussament da tir

Communicaziun sluccament e protecziun CORONA, 12-05-2020.
 

Tirs d'emprova 2020 secziun Péz Alpetta

Concept e directiva tirs d'emprova Sars sut en connex cun COVID-19.
 

Occasiuns secziun Péz Alpetta

Preziadas commembras
Preziai commembers

Tuttas occasiuns che pertuccan la secziun Péz Alpetta tochen ils 30.04.2020 vegnan buca menadas atras.

Quei pertucca pil mument:

  • Sera d’instrucziun per ils responsabels da tirs Sars-Sut dils 14.04.2020.
  • Radunonza generala e da tgira dils 17.04.2020.
  • Di da tgira dils 18.04.2020.
  • Lotto a Mustér dils 02.05.2020

Pirmin Lombris ha abdicau sco cau da tgira per la radunonza dils 17.04.2020. Corsin Bisquolm ei staus a disposiziun per quei post ed ei per immediat responsabels per tuttas caussas da tgira dalla secziun ed era per nos candidats. 

Tgei che schabegia naven dil matg vegnin nus ad informar vus pli tard.

Amicabels salids
Suprastonza Péz Alpetta

 

Informaziun uffeci da catscha e pesca, distric I

informaziun guardia selvaschinas distric I
In ENGRAZIEL ad Ueli Jörimann
 

Campagna encunter l'iniziativa «für eine naturverträgliche und ethische Jagd»

brev da lectura
argumentaziun contribuziun unica

 

Formular annunzia tscharvas marcadas

Preavis termins

   
?radunonza generala-
?

di da tgira secziun Péz Alpetta

-
?lotto secziun Péz Alpetta a Mustér, center da sportplan da lavur